Uslovi usluge

Obaveštavamo Vas da će se od 22.6.2020. godine primenjivati novi Uslovi usluge novčane doznake Western Union koje možete preuzeti ovde.

USLUGU NOVČANE DOZNAKE PRUŽA TENFORE D.O.O. BEOGRAD U SARADNJI SA WESTERN UNION® POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

1. Uslugu novčane doznake nudi TENFORE d.o.o. Beograd sa sedištem u Dobračinoj 60, 11000 Beograd (“TENFORE d.o.o. Beograd”), ovlašćeni zastupnik Western Union-a (kako je opisano u daljem tekstu) i platna institucija koja poseduje dozvolu br. 700 od 28.09.2015. godine izdatu od strane Izvršnog odbora NBS shodno rešenju br. 83. TENFORE d.o.o. Beograd nudi uslugu novčane doznake preko mreže ovlašćenih i registrovanih zastupnika TENFORA d.o.o. Beograd. TENFORE d.o.o. Beograd nudi Uslugu novčane doznake u saradnji sa Western Union International Limited, irskom firmom. TENFORE d.o.o. Beograd nudi Uslugu novčane doznake na osnovu dozvole za Platnu instituciju u svoje ime i u svoju korist u saradnji sa Western Union-om i na osnovu dozvole za korišćenje brenda Western Union®. Poslovanje preduzeća TENFORE d.o.o. Beograd i pružanje Usluge novčane doznake u Srbiji kontroliše Narodna banka Srbije, koja se nalazi na adresi Kralja Petra 12 i Nemanjina 17, 11000 Beograd. Više informacija možete dobiti na www.nbs.rs.

Novčane doznake mogu se slati i primati na većini lokacija agenata, partnera ili predstavnika Western Union-a (zajedno “Partneri”) širom sveta. Pojedine lokacije su otvorene 24 sata.

2. Redovne novčane doznake su obično dostupne za isplatu primaocu u roku od nekoliko minuta, u zavisnosti od radnog vremena prijemne lokacije Partnera. Maksimalan vremenski rok za izvršenje redovne novčane doznake je 15 minuta shodno odredbama Klauzula 3 i 5 u daljem tekstu. Usluga novčane doznake “Sledeći dan” / ”2 dana” važi 24 sata odnosno 48 sati shodno odredbama Klauzula 3 i 5 u daljem tekstu. Doznake povezane sa računom uobičajeno traju najviše 3 radna dana shodno odredbama Klauzula 3 i 5  u daljem tekstu. Maksimalno vreme izvršenja doznake na mobilne novčanike je 15 minuta shodno odredbama Klauzula 3 i 5 u daljem tekstu.

3. Prekoračenje iznosa limita, zakonska ograničenja ili druga ograničenja u nekim zemljama mogu dovesti do produženja vremena izvršenja doznake. TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri ne istupaju ni u koju svrhu kao predstavnici ni jedne banke i ne prihvataju depozite u ime ni jedne banke. Za pojedinosti molimo pozovite broj naveden u Klauzuli 16 u daljem tekstu.

4. Novčane doznake se obično isplaćuju gotovinski, ali pojedini Partneri će platiti čekom ili kombinacijom gotovine i čeka, ili mogu ponuditi, ili primalac može izabrati druge načine prijema sredstava, a neke novčane doznake mogu se uplatiti na račun. Sve gotovinske isplate i drugi načini prijema sredstava zavise od raspoloživosti. Takođe, za isplatu novčanih doznaka primaoci moraju da pokažu identifikacioni dokument i da dostave Partnerima sve detalje o novčanoj doznaci koju zahteva Western Union, uključujući imena pošiljaoca i primaoca, zemlju porekla, kontrolni broj novčane doznake (MTCN), približan iznos i druge uslove ili zahteve koji važe na lokaciji Partnera. Pošiljalac ovlašćuje TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegove Partnere da poštuju izbor načina prijema novca primaoca, čak i ako se on razlikuje od izbora pošiljaoca. Gotovinske doznake će biti isplaćene licu koje Partneri smatraju ovlašćenim za prijem doznake nakon provere identiteta, uvidom u identifikacioni dokument, shodno važećim propisima. Takva isplata se može izvršiti čak i kada obrazac koji popuni primalac sadrži manje slovne greške. Niti TENFORE d.o.o. Beograd, niti Western Union ili njegovi Partneri neće porediti obrazac “Slanje novca” sa obrascem “Prijem novca” kako bi proverili adresu koja je data za primaoca. Od primaoca će se zahtevati da da identifikacioni dokument kako bi preuzeo gotovinska sredstva. Pošiljaoci mogu imati mogućnost da postave test pitanje i u tom slučaju se i od primaoca može tražiti da da test odgovor. Test pitanje i odgovor su obavezni za sve novčane doznake za Južnu Afriku. Test pitanja ne predstavljaju dodatno obezbeđenje i ne mogu se koristiti za vremensko regulisanje ili odlaganje isplate novčane doznake i zabranjena su u pojedinim zemljama.

5. Važeći propisi zabranjuju pošiljaocima novca da obavljaju posao sa određenim pojedincima i zemljama. Od TENFORA d.o.o.  Beograd, Western Uniona i njegovih Partnera traži se da proveravaju sve transakcije u odnosu na liste imena koje su dostavile vlade i zvanični organi zemalja u kojima Western Union posluje, uključujući Upravu za sprečavanje pranja novca Republike Srbije u skladu sa srpskim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Upravu za kontrolu inostranih sredstava američkog državnog trezora (OFAC) i Evropsku Uniju. Ukoliko se uoči potencijalno slaganje, TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri će istražiti novčanu doznaku kako bi utvrdili da li je identifikovana osoba zaista osoba sa relevantne liste. U zavisnosti od situacije, od klijenata se zahteva da dostave dodatna identifikaciona dokumenta ili informacije, što može produžiti vreme izvršenja novčane doznake u odnosu na maksimalno vreme izvršenja koje je naznačeno u gore navedenoj Klauzuli 2. Ovo je zakonska obaveza za sve novčane doznake koje realizuju TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri (uključujući novčane doznake koje potiču i isplaćuju se van SAD).

6. NAKNADA ZA IZVRŠENJE DOZNAKE  – Informacije o svim naknadama koje snosi pošiljalac za izvršenje novčane doznake biće raspoložive pošiljaocu pre završetka obrade i izvršenja novčane doznake. Na zahtev pošiljaoca, te informacije će biti raspoložive u pisanom obliku. Osim ukoliko važeći zakon u zemlji primaoca ne zahteva drugačije, pošiljalac će snositi sve naknade za izvršenje novčane doznake. Na nekim destinacijama, plaćanje novčane doznake može podleći lokalnim porezima i naknadama za uslugu.

7. KONVERZIJA VALUTA – Isplata novčanih doznaka uobičajeno će biti izvršena u valuti zemlje primaoca (u nekim zemljama isplata je moguća samo u američkim dolarima ili drugoj alternativnoj valuti). Pored naknade za izvršenje doznake koja važi za svaku doznaku i ukoliko valuta koju pošiljalac daje Partneru nije valuta koju primalac treba da primi, sve valute se konvertuju po trenutnom deviznom kursu Western Uniona. Ta valuta će biti konvertovana u vreme izvršenja doznake, a primalac će primiti iznos u valuti koja je prikazana na ovom obrascu. U nekoliko zemalja lokalni propisi zahtevaju da se valuta konvertuje u vreme isplate primaocu, u kom slučaju devizni kurs i iznosi prikazani u ovom obrascu mogu biti podložni promenljivosti deviznog kursa između vremena uplate i vremena preuzimanja sredstava od strane primaoca. Western Union obračunava svoj devizni kurs na osnovu komercijalno dostupnih međubankarskih stopa uvećanih za maržu. Većina kurseva se usklađuje nekoliko puta u toku dana sa određenim krajnjim kursem na globalnim finansijskim tržištima. Kurs koji se primenjuje može biti manje povoljan od nekih komercijalnih kurseva koji se javno objavljuju i koji se koriste u transakcijama između banaka i drugih finansijskih institucija. Eventualnu razliku između kursa ponuđenog klijentima i kursa primljenog od strane Western Union-a zadržaće Western Union (a u nekim slučajevima, njegovi Partneri) pored naknade za izvršenje doznake.

U slučaju da se novčana doznaka ne može isplatiti u celosti u eurima, zbog toga što u Srbiji nisu u upotrebi apoeni manji od 5 evra, deo sredstava koji se zbog navedenog ne može isplatiti u evrima, bice isplaćen u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate. Dodatne informacije o deviznim kursevima za pojedine zemlje primaoca mogu se dobiti pozivanjem na broj naveden u Klauzuli 16.

8. Slanje i prijem u zemljama koje obezbeđuju plaćanje u više valuta: Pošiljaoci moraju odabrati valutu plaćanja kada obavljaju transakcije slanja novca. Naknada za izvršenje doznake i novac koji Western Union (ili njegovi Partneri, provajderi mobilne telefonije ili računa) zaradi kada menja sredstva u stranu valutu može se razlikovati u zavisnosti od odabrane valute plaćanja. U nekim zemljama moguće je odabrati isplatu sredstava u valuti koja se razlikuje od valute koju je odabrao pošiljalac. Western Union (ili njegovi Partneri, provajderi mobilne telefonije ili računa) mogu ostvariti dodatnu zaradu kada se vaša sredstva konvertuju u valutu koju izabere primalac.

9. POSEBNE USLUGE

9.1. TELEFONSKO OBAVEŠTENJE primaocu da je novčana doznaka raspoloživa za preuzimanje nudi se u većini zemalja uz dodatnu naknadu. FIZIČKA ISPORUKA (Kućna dostava) gotovine, čeka ili bankarske menice raspoloživa je u nekim zemljama za izabrane destinacije uz dodatnu naknadu. DODATNE PORUKE mogu biti uključene u novčane doznake koje se šalju u većinu zemalja uz dodatnu naknadu.

9.2. SMS – Gde je to dostupno, Western Union nudi besplatno SMS obaveštenje kako bi se stavilo do znanja da je doznaka preuzeta od strane primaoca (za pošiljaoca) ili da su sredstva raspoloživa za preuzimanje (za primaoca). Troškovi koje zaračunava provajder usluge su isključiva odgovornost pošiljaoca ili primaoca. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, SMS će biti poslat na broj mobilnog telefona pošiljaoca odnosno primaoca koji je dat na ovom obrascu. Western Union će slati SMS poruke preko mrežnog interfejsa trećeg lica za isporuku. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, Western Union nije odgovoran za neisporučene SMS poruke ili tehničke greške koje se dogode van njegovih vlasničkih sistema.

9.3. DOZNAKE NA RAČUN – DOZNAKE NA MOBILNI TELEFON (MMT). Gde je to dostupno, primalac može biti izložen dodatnoj naknadi za prijem sredstava od pošiljaoca putem mobilnog telefona ili na bankarski ili drugi račun. Doznake treba poslati na račun u lokalnoj valuti (primaoca), u suprotnom prijemna institucija može konvertovati sredstva po svom kursu ili odbiti transakciju.

Ugovorom primaoca sa njegovim provajderom mobilne telefonije, mWallet-om, bankom ili drugim provajderom računa uređuje se račun i utvrđuju njihova prava, obaveze, naknade, raspoloživost sredstava i ograničenja računa. U slučaju neslaganja između broja računa (uključujući brojeve mobilnog telefona za mobilne račune) i imena primaoca, doznaka će biti odobrena na broj računa koji je dostavio pošiljalac. Western Union može ostvariti zaradu od naknada za korišćenje računa. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri ne prihvataju nikakvu odgovornost prema pošiljaocu niti vlasniku računa, za naknade, kurseve korišćene za konverziju u stranu valutu, postupke ili propuste pružaoca finansijskih usluga primaoca ili posrednika.

10. REFUNDIRANJE – Osnovni iznos doznake (po važećem kursu opisanom ovde koji važi u vreme izvršenja refundiranja) može se refundirati pošiljaocu na pisani zahtev pošiljaoca, ukoliko isplata primaocu nije izvršena ili preneta u roku od 45 dana. Refundiranje naknade za izvršenje doznake vrši se na pisani zahtev pošiljaoca ukoliko doznaka nije raspoloživa primaocu u vremenskom roku naznačenom za odabranu uslugu, u skladu sa radnim vremenom i raspoloživim sredstvima lokacije koja je odabrana za isplatu i drugih uslova, uključujući bez ograničenja, uslove van kontrole TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union-a ili njegovih Partnera, kao što su vremenske neprilike ili kvar u telekomunikacijama. Naknada za izvršenje doznake neće biti refundirana ukoliko je doznaka stopirana na zahtev pošiljaoca. Isplata nekih doznaka može kasniti kao rezultat primene zakona Sjedinjenih Država ili drugih važećih zakona. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, TENFORE d.o.o. Beograd i Western Union mogu odbiti administrativne troškove od novčane doznake koje nisu preuzete u roku od godinu dana od datuma slanja.

11. ODGOVORNOST – TENFORE d.o.o. Beograd, WESTERN UNION ILI NJIHOVI PARTNERI NE GARANTUJU ISPORUKU ILI VALJANOST BILO KOJE ROBE ILI USLUGA KOJE SE PLAĆAJU PUTEM NOVČANE DOZNAKE. PODACI O TRANSAKCIJI POŠILJAOCA (UKLJUČUJUĆI MTCN) SU POVERLJIVI I NE TREBA IH DELITI SA DRUGIM LICEM KOJE NIJE PRIMALAC. POŠILJALAC SE UPOZORAVA DA NE ŠALJE NOVAC LICU KOJE NE POZNAJE. TENFORE d.o.o. Beograd, WESTERN UNION ILI BILO KO OD NJIHOVIH PARTNERA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI UKOLIKO POŠILJALAC PRENESE  PODATKE O NOVČANOJ DOZNACI BILO KOM LICU KOJE NIJE PRIMALAC. TENFORE d.o.o. Beograd SNOSIĆE POTPUNU ODGOVORNOST PREMA KLIJENTIMA ZA USLUGU NOVČANE DOZNAKE KOJU PRUŽA TENFORE d.o.o. Beograd.

U MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, TENFORE d.o.o. Beograd NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA ŠTETU USLED KAŠNJENJA, NEPLAĆANJA ILI ISPLATE MANJEG IZNOSA OVE DOZNAKE ILI NEISPORUČIVANJE BILO KOJE DODATNE PORUKE, BILO DA JE DO TOGA DOŠLO NEMARNOŠĆU NJIHOVIH ZAPOSLENIH ILI PARTNERA ILI DRUGAČIJE, U IZNOSU KOJI PREMAŠUJE PROTIVVREDNOST US$500 (PORED REFUNDIRANJA GLAVNOG IZNOSA DOZNAKE I NAKNADE). U MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, TENFORE d.o.o. Beograd NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU. PRETHODNA IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI NEĆE OGRANIČITI ODGOVORNOST Tenfora d.o.o. Beograd ZA ŠTETU NASTALU USLED GRUBOG NEHATA ILI NAMERNOG NEPROPISNOG PONAŠANJA.

12. Kada Partner prihvati ček, kreditnu ili debitnu karticu ili drugi bezgotovinski oblik plaćanja, ni Western Union niti Partner ne preuzimaju nikakvu obavezu za obradu ili isplatu novčane doznake ukoliko je taj oblik plaćanja nenaplativ, niti oni preuzimaju ikakvu obavezu za štetu koja nastane iz neplaćanja te doznake usled takve nenaplativosti. TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri mogu odbiti da pruže uslugu bilo kom licu, u slučaju da za to postoji opravdan razlog.

13. ZAŠTITA PODATAKA – Vaši lični podaci se obrađuju u skladu sa važećim zakonima, a kontrolišu ih TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri (videti dodatne pojedinosti na početku ovog dokumenta). TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri koriste lične informacije koje pružate kada koristite naše proizvode i usluge, kao i druge informacije koje se prikupljaju ili nastaju u toku našeg odnosa sa vama. To uključuje informacije iz drugih servisa, kao što su novčane transakcije, plaćanje računa, detalji iz programa lojalnosti ili članstva, istorije prethodnog korišćenja naše usluge i marketinški izbori. Ovi podaci se koriste kako bi Vam bile pružene usluge koje ste tražili i za aktivnosti kao što su administracija, usluga klijentima, sprečavanje pranja novca, usklađenost poslovanja sa zakonom i pravne obaveze, potvrđivanje vaših detalja, kako bi nam pomogli da razumemo naše klijente tako što ćemo vršiti analizu i ispitivanje informacija koje posedujemo, kako bi nam pomogli u sprečavanju i otkrivanju prevare, duga i krađe, kako bi nam pomogli da unapredimo naše proizvode, usluge i poslovanje i u zavisnosti od Vaših izbora, kako bismo Vam slali komercijalne poruke emailom, telefonom, poštom, SMS-om i bilo kojim drugim relevantnim kanalom.

TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri mogu koristiti, prikupljati od ili deliti sa drugim firmama koje rade sa nama, informacije o drugim proizvodima i uslugama i programima pogodnosti odnosno nagrađivanja, za koje ste registrovani. Ovi podaci mogu biti korišćeni za bilo koju od namena navedenih u ovom odeljku. Mi ćemo čuvati i zadržati informacije koje nam date o drugom licu, uključujući podatke o primaocu naših usluga kako bismo izvršili transakciju. Pre davanja ove informacije u obavezi ste da obavestite i obezbedite ovlašćenje od drugog lica za naše korišćenje ovih informacija kako je navedeno u ovom odeljku.  Dostavljanje ovih podataka je opcionalno, ali potrebno, kako bi se izvršila novčana doznaka i Vama pružile ove usluge. Bez toga, TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri nisu u mogućnosti da izvrše novčanu doznaku, omoguće aktivnosti pogodnosti ili druge tražene usluge.

TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri mogu pružiti informacije koje poseduju licima koja su locirana u zemljama van zemlje u kojoj su informacije prvobitno sakupljene ili kreirane, uključujući filijale u SAD, za potrebe koje su date u ovoj izjavi. Kategorije prenesenih podataka uključuju lične podatke, podatke za kontakt i informacije koje se odnose na novčanu doznaku, istoriju transakcije i bilo koje druge informacije koje ste dostavili. TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegovi Partneri mogu takođe pružiti informacije drugim organizacijama, uključujući one koje nam pomažu da obavljamo poslovanje, ukoliko za to postoji razumna potreba, kako bi se izvršila ili pomoglo izvršenje novčane doznake, buduće usluge ili iz bilo kog od razloga ili upotreba koji su navedeni u ovom odeljku. Informacijama koje dostavljate možemo dodati podatke od drugih firmi ili pojedinaca, uključujući podatke za potvrdu tačnosti Vaših informacija koje ste dostavili. TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union, njegove filijale i Partneri širom sveta mogu da otkriju vaše lične podatke, uključujući bez ograničenja vaše ime, matični broj klijenta, adresu i podatke o bankarskom računu, (i) ukoliko se to od nas zahteva po domaćem ili stranom zakonu ili sudskom procesu ili (ii) organima koji sprovode zakon ili drugim državnim zvaničnicima (uključujući i one u ovoj zemlji, Sjedinjenim Državama ili drugde) za potrebe kao što su otkrivanje, istraživanje, sudsko vođenje ili sprečavanje krivičnog dela, uključujući pranje novca i povezane krivične aktivnosti, a primaoci mogu dalje obelodaniti informacije za ove ili druge povezane namene.

Informacijama koje posedujemo mogu pristupiti TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union, njegove filijale i Partneri uključujući svakog ovlašćenog provajdera usluga trećem licu iz bilo kog od razloga navedenih u ovom odeljku ili za druge namene sa kojima ste se saglasili. Imate pravo da od nas tražite da vidite i dobijete kopiju vaših podataka, za šta možemo da naplatimo naknadu za izdavanje i isporuku kopije. Možete takođe ispraviti, izbrisati ili ograničiti naše korišćenje informacija koje su nepotpune, netačne ili zastarele. A možete u bilo kom trenutku iz legitimnih razloga da se usprotivite korišćenju vaših podataka, kada obrada podataka nije neophodna za obavljanje usluga, ili to nije potrebno po zakonu ili propisu. Ukoliko želite da ostvarite ova prava ili više ne želite da primate komercijalne poruke, molimo vas da pozovete broj naveden u Klauzuli 16 u daljem tekstu, u toku radnog vremena ili kontaktirate TENFORE d.o.o. Beograd putem našeg vebsajta www.transfernovca.rs.

14. Ukoliko odlučite da date podatke o broju Vašeg fiksnog ili mobilnog telefona odnosno Vaš e-mail, Vi takođe izričito pristajete na prijem komercijalnih poruka, odnosno da budete obavešteni o preuzimanju doznake putem navedenog medija (telefon/SMS/e-mail/MMS), i pristajete da su sve naknade koje nametnu određeni provajderi usluga isključivo vaša odgovornost. Ukoliko ne želite da primate marketinške poruke, molimo vas da pozovete broj naveden u Klauzuli 16 u daljem tekstu u toku radnog vremena.

15. ODNOSI SA KLIJENTIMA – Ukoliko niste zadovoljni uslugom, molimo vas pozovite broj naveden u Klauzuli 16 u daljem tekstu u toku radnog vremena. TENFORE d.o.o. Beograd će, preko svoje Službe za odnose sa klijentima, pravično ispitati Vaše navode i nastojaće da to uradi brzo.

16. U slučaju da imate reklamaciju ili prigovor, smatrate da je počinjena greška ili imate bilo kakvo pitanje u vezi s Uslugom, molimo Vas da kontaktirate
Korisnički centar na tel. +381 (0)11 333 4 999, e-mail adresu: prigovori@tenfore.net, putem sajta: www.transfernovca.rs ili nam pišite na TENFORE d.o.o. Beograd, Dobračina 60, 11000 Beograd.  Istražićemo navode iz Vašeg prigovora ili drugog podneska i dostaviti Vam odgovor u roku od 15 dana od dana prijema istog. U skladu sa zakonom, rok za odgovor može biti produžen za najviše 15 dana o čemu ćemo Vas blagovremeno pismeno izvestiti. U slučaju da ste nezadovoljni rešenjem predloženim od strane Pružaoca usluge i Western Union-a, odnosno ukoliko odgovor niste primili u gore navedenom roku, imate pravo uputiti Vašu pritužbu Narodnoj Banci Srbije u pisanoj formi, pre pokretanja eventualnog sudskog postupka, i to u roku od 6 meseci od dana prijema odgovora, odnosno isteka roka u kojem odgovor treba da Vam bude dostavljen. Kontakt podaci Narodne banke Srbije dostupni su na sajtu www.nbs.rs. Postoji mogućnost vansudskog rešavanja spornog odnosa, u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U slučaju spora koji se ne može rešiti mirnim ili vansudskim putem, nadležan je Sud u Beogradu.

Zaštita podataka
Ukoliko se odlučite da date podatke o broju Vašeg fiksnog ili mobilnog telefona ili Vaš e-mejl, Vi takođe izričito pristajete na prijem komercijalnih poruka na navedeni način (putem telefona ili kao SMS, MMS, e-mejl), odnosno da budete obavešteni o preuzimanju doznake putem SMS poruke, i pristajete na to da su sve naknade koje nametnu provajderi usluga isključivo vaša odgovornost. Ukoliko želite da izmenite ove podatke i način komunikacije pozovite broj naveden u klauzuli 16 u toku radnog vremena.

Potpisivanjem obrasca:

  • Bezuslovno pristajete na to da TENFORE d.o.o. Beograd, Western Union i njegove filijale locirane u državama kao što su SAD, u cilju pružanja usluge novčane doznake u Vaše ime i za Vaš račun, mogu da koriste podatke opisane u delu Zaštita podataka, a time dajete svoju saglasnost i za dodatnu obradu podataka, bliže objašnjenu u delu Zaštita podataka u Uslovima usluge. Imate pravo da povučete svoj pristanak bilo kada, pozivanjem broja iz klauzule 16 Uslova usluge.
  • Bezuslovno pristajete na obradu podataka u svrhu profilisanja i marketinške komunikacije.
  • Potvrđujete da su informacije koje ste naveli tačne, da sam pročitali, prihvatili i preuzeli jedan primerak Uslova usluge.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: USLOVI POD KOJIMA SE PRUŽA USLUGA NOVČANE DOZNAKE NALAZE SE NA OVOM OBRASCU. U OBAVEZI STE DA PRE POTPISIVANJA SA RAZUMEVANJEM PROČITATE OVE USLOVE, POSEBNO ONE KOJE SE TIČU USLOVA ZA ISPLATU, ODGOVORNOSTI I ZAŠTITE PODATAKA. PORED NAKNADE ZA NOVČANU DOZNAKU WESTERN UNION I NJEGOVI PARTNERI TAKOĐE ZARAĐUJU I KONVERZIJOM NOVCA. MOLIMO VAS DA PROČITATE OPŠIRNIJE VAŽNE INFORMACIJE KOJE SE TIČU KONVERZIJE NOVCA (PROMENE VALUTE) I ZAKONSKIH OGRANIČENJA KOJA MOGU DA PRODUŽE ROK IZVRŠENJA NOVČANE DOZNAKE, A KOJE SE NALAZE NA OVOM OBRASCU. ZAŠTITITE SE OD PREVARE. BUDITE OPREZNI KADA VAM NEPOZNATA OSOBA TRAŽI DA POŠALJETE NOVAC. NE OTKRIVAJTE DETALJE (UKLJUČUJUĆI MTCN) OVE NOVČANE DOZNAKE TREĆEM LICU.

Kontakt
Kontakt

Kontakt forma

Kontakt
captcha
Dobračina 60
11 000 Beograd, Srbija
Korisnički centar
Tel:+381 11 333 4 999
Tel:+381 11 400 4 999
Fax:+381 11 333 4 998
Radnim danima i subotom:
07:00 - 20:00

Nedeljom:
08:00 - 19:00